MEHU Säännöt ja toimintasuunnitelma

 

MEHU säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsu­taan seuraksi, nimi on Merihaan Urheilijat MEHU ry.

Seuran kotipaikka on Helsinki.

2 § Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen Ur­hei­luliitto TUL ry:n ja lii­ton asian­omaisen piirijärjestön jä­senseura­na.

Seuran tarkoituksena on edistää urheilun  ja erilais­ten lii­kunta­muotojen har­ras­tus­ta sekä ter­vei­tä elämän­tapoja.

Toiminnassaan seura
1. kehittää kulttuuri- ja nuo­risotyö­tä;
2. edistää tasa-arvoa ja eettistä urheilu-ja liikuntaseuratoimintaa sekä
3. toimii puhtaan luon­non ja ympäris­tön puolesta ja   

4. toimii taloudellisesti kestävällä pohjalla

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seu­ra:

1. järjestää urheilu- ja liikun­tati­lai­suuksia sekä kil­pailu­ja ja muita vas­taavia kult­tuuritapahtu­mia;
2. harjoittaa kasvatus-, koulu­tus-, val­mennus- ja neu­vonta­työ­tä; sekä
3. harjoittaa tiedotus- ja jul­kaisu­toi­mintaa.

3 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmak­sut

Seuran jäsenet ovat joko nuo­risojäseniä, var­sinaisia jäseniä, kannattaja­jäseniä, kun­niajäse­niä tai kun­niapu­heenjoh­ta­jia.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuo­tias yksityinen henki­lö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä vii­sitois­ta (15) vuotta täyttänyt yksityinen hen­ki­lö.

Seuran kannatusjäseneksi voi liit­tyä yksityinen hen­kilö tai oikeus­kelpoi­nen yhteisö.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kut­sua yksityinen henkilö, joka on huomat­tavasti edis­tä­nyt seu­ran tarkoituk­sen to­teuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voi­daan kutsua seuran, Suo­men Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton pii­rijär­jestön toi­minnassa huomat­ta­vasti ansioitu­nut yksityinen hen­ki­lö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuo­risojäseneksi ja kan­na­tus­jäseneksi hyväksymisestä, pääsemisestä ja  kun­niajäseneksi tai kunniapuheen­johta­jaksi kutsumi­sesta päättää seu­ran hallitus.

Seuran jäseneltä perittävän liitty­mismaksun ja vuo­tuisen jä­senmaksun suuruudesta sekä mak­su­ajankohdasta päättää seu­ran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen.

Yhdistyksen  jäsenrekisteriä yhdistyksen  hallituksen niin päättäessä ylläpitää Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry.

4 § Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen                                            

Jäsen voi erota seurasta ilmoit­ta­malla siitä kirjal­lises­ti seu­ran hallitukselle  tai sen puheenjoh­tajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan seuran ko­kouksessa pöy­tä­kirjaan merkittä­väksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

1) jos jäsen on jättänyt täyttä­mättä ne vel­voituk­set, joihin hän seuraan liit­tyessään si­toutui   tai
2) jos jäsen on menette­lyllään seuras­sa tai sen ulkopuo­lella huo­matta­vasti vahingoit­tanut seuraa taikka
3) jos jäsen ei enää täytä lais­sa tai näissä säännöissä mai­nittuja jä­senyy­den ehtoja.

 Jäsenen voi hallitus katsoa eronneen seu­rasta, jos jäsen ei ole mak­sanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen eräänty­misestä.

Jäsenen erottamisesta päättää seu­ran kokous. Jäsenel­le on va­rattava ti­laisuus selityksen an­tamiseen ennen erotta­mis­pää­tök­sen tekemistä, paitsi jos erot­tamisen syynä on jäsen­maksun mak­samatta jättäminen.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä. Vastaava päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen hallituksilla, joiden jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa.

5 § Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seu­ran kokous. Toi­meen­paneva­na eli­menä on seuran hallitus.

6 § Seuran sääntömääräiset kokoukset               

Seuran kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syys­kokous loka-joulukuussa hallituksen tar­kemmin mää­rää­mänä ajankohta­na.

Kevätkokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­henkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3) esitetään hallituksen ker­tomus seu­ran toi­min­nasta edelli­seltä kalente­rivuodelta;
4) päätetään tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä;

5) päätetään seuran koollekutsumista­vasta seuran sääntö­jen 9 §:n edel­lyttämäl­lä tavalla; sekä 
6) käsitellään kokouk­selle teh­dyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Syyskokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­hen­kilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3) vahvistetaan toimin­tasuunni­telma ja ta­lousarvio seu­raa­valle vuodelle;
4) vahvistetaan liitty­mismaksun ja jä­sen­maksun suu­ruus sääntöjen 3 $:n mukaisesti

5) vahvistetaan hallituksen ja jaosto­jen jäsen­ten palk­kiot;
6) päätetään hallituksen valittavien määrästä vähintään kolme (3) henkilöä 

7) valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet
8) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö.

9) päätetään hallituksen  avuk­si asetet­tavis­ta ja hallituksen alai­suudessa toimi­vis­ta jaos­toista sekä annetaan hallitukselle  val­tuudet jä­sen­ten va­lit­semi­seen;
10) käsitellään kokouk­selle tehdyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Kokousten käsiteltäväksi tarkoi­tettu esi­tys on jätet­tävä kirjallisena hallitukselle vii­meistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta. Jos esi­tys koskee asiaa, josta lain mu­kaan on mainittava kokous­kutsus­sa, esitys on jä­tet­tävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus  ehtii si­säl­lyt­tää asian ko­kouskut­suun. Tehdyistä esi­tyksistä on seuran hallituksen annet­tava kir­jal­li­nen lau­sunto.

7 § Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pide­tään, kun seuran ko­kous niin päät­tää tai hallitus kat­soo sii­hen olevan aihet­ta.

Ylimääräinen kokous on myös pi­det­tävä, jos vä­hintään yksi kym­menesosa (1/10) seuran äänioi­keute­tuista jä­senistä sitä il­moit­tamaan­sa asiaa varten kir­jallises­ti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipy­mättä vaati­muksen saatu­aan kutsut­tava seuran ylimää­räinen kokous kool­le pidettä­väksi viimeis­tään nel­jän (4) vii­kon kuluessa vaati­muk­sen esittämi­sestä.

8 § Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jä­senellä, joka on maksa­nut ko­kous­ta edeltävän kalenterivuoden jäsen­mak­sunsa, on seuran kokouk­sessa äänioi­keus ja yksi (1) ääni.

Seuran nuoriso- ja kannatusjäse­nel­lä on seuran ko­kouksissa pu­he- ja läs­näolo-oikeus. Kunniajäsenellä sekä kun­niapuheenjoh­tajalla on seu­ran ko­kouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Seuran hallituksen päätöksellä voi etäosallistua seuran kokoukseen ennen kokousta tai kokouksen aikana myös liikenneyhteyden tai  muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta on  mainittava kokouskutsussa.

9 § Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjallisena, sähköpostitse tai seuran internet-sivuilla.

10 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja vähintään 2 (kaksi) ja enintään 8 (kahdeksan) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on syyskokouksien välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun koollekutsuja katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Seuran päätoiminen työntekijä ei voi olla hallituksen jäsen.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä­nä on hoitaa seu­ran asioi­ta lain ja näiden sääntöjen sekä seuran ko­kouk­sen pää­tös­ten mu­kaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1) edustaa seuraa ja valita seuran edustajat, varaedustajat ja ehdokkaat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
2) johtaa seuran toimin­taa, hoi­taa sen ta­loutta ja omai­suut­ta sekä valvoa seuran sääntö­jen noudat­ta­mista jahallituksen päätösten täytäntöönpanoa.
3) kutsua koolle seuran kokouk­set ja val­mis­tella niissä käsi­teltä­vät asi­at;
4) panna toimeen seuran kokouk­sen pää­tök­set;

5) päättää  yhdistyksen jäsenten ottamisesta.

6)Pitää luetteloa seu­ran jä­senistä;
7) laatia ehdotus toi­mintakerto­muksek­si, tilinpää­töksek­si, toimintasuun­nitel­mak­si ja talousar­vioksi;
8) valita tarvittaessa jäsenet syysko­kouk­sen aset­tamiin jaos­toihin; sekä
9) ottaa ja erottaa seuran toimihen­ki­löt ja pal­katut työnte­kijät.

12 § Jaostojen tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja hallituksen hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

13 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen pu­heen­joh­ta­ja, va­rapuheen­johtaja, sihteeri ja ta­loudenhoitaja, kaksi aina yhdessä. Hallitus voi määrätä hallituksen jäse­nen tai seuran toimi­henkilön kir­joittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jon­kun toisen nimen­kirjoit­tajan kans­sa.

14 § Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat

Seuralla on vähintään  yksi (1) tai enintään kaksi (2) tilintar­kas­taja/toiminnantarkastaja   ja yksi (1) tai enintään kaksi (2) varatilintarkastaja/vara­toiminnantar­kasta­ja, jotka valitaan syysko­kouk­ses­sa yhdeksi (1) vuo­dek­si kerral­laan.

15 § Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on kalenteri­vuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tar­peel­liset asiakir­jat on jä­tettä­vä tilin/toiminnan­tarkastajille viimeis­tään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnan­tar­kastajien on annettava hallitukselle  kirjalli­nen lausun­tonsa vii­meistään kaksi viik­koa en­nen kevätkokous­ta.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdo­tus sääntöjen muuttamisesta hyväksy­tään, jos sitä kannattaa vähin­tään kolme nel­jäsosaa (3/4) ää­nestyk­ses­sä anne­tuista äänistä.

Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava  Suomen Työvä­en Urhei­lu­liit­to TUL ry:n hallitukselle.

17 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seu­ran kokous. Ehdo­tus seuran pur­kamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kah­dessa peräkkäisessä seu­ran ko­kouksessa, joiden välinen aika on vähintään nel­jä (4) viik­koa.      Seuran purkaminen edellyttää, että kummassakin kokouksessa purkamista kannattaa  kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 

Jos seura purkautuu, lak­kaute­taan tai toiminta päätetään yhdistää toiseen seuraan, sen jäljellä jääneet varat luovutetaan seuran toimintaa jatkavalle seuralle, mikäli se on Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseura. Muussa tapauksessa varat luovutetaan joko sille, Suomen Työväen Urheilu­liit­to TUL ry:n piirijärjestölle. jonka toiminta-alueella seuran kotipaikka on, tai Suomen Työväen Urheilu­liit­to TUL ry:lle

18 § Eroaminen liitosta ja piirijärjes­töstä

Seuran eroamisesta Suomen Työvä­en Urheiluliitto TUL ry:­stä tai sen piirijärjestöstä päättää seu­ran ko­kous. Ehdo­tus eroami­ses­ta hyväk­sy­tään, jos sitä kan­nattaa kahdessa (2) peräkkäisessä seuran ko­kouk­ses­sa, joiden vä­li­nen aika on vähintään neljä (4) viik­koa. Eroaminen edellyttää, että kum­massakin kokouksessa eroamista kannattaa kol­me nel­jäsosaa (3/4) äänestyksessä an­ne­tuista äänistä.

Eroamisesta on ilmoitettava asian­mukaisesti lii­tolle ja pii­ri­järjes­tölle.

19 § Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä sään­nöissä ei ole mää­räyksiä, nou­date­taan yh­distyksiä koskevaan lain­säädäntöön si­sälty­viä sään­nök­siä. 

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.