MEHU Säännöt ja toimintasuunnitelma

MEHUn johtokunta esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi

Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n

seurojen mallisäännöt. Kaksi kokousta kevät- ja syyskokous.

 

 

MEHU säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsu­taan seuraksi, nimi on Merihaan Urheilijat MEHU ry.

Seuran kotipaikka on Helsinki.

2 § Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen Ur­hei­luliitto TUL ry:n ja lii­ton asian­omaisen piirijärjestön jä­senseura­na.

Seuran tarkoituksena on edistää urheilun  ja erilais­ten lii­kunta­muotojen har­ras­tus­ta sekä ter­vei­tä elämän­tapoja.

Toiminnassaan seura
1. kehittää kulttuuri- ja nuo­risotyö­tä;
2. edistää tasa-arvoa ja eettistä urheilu-ja liikuntaseuratoimintaa sekä
3. toimii puhtaan luon­non ja ympäris­tön puolesta ja   

4. toimii taloudellisesti kestävällä pohjalla

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seu­ra:

1. järjestää urheilu- ja liikun­tati­lai­suuksia sekä kil­pailu­ja ja muita vas­taavia kult­tuuritapahtu­mia;
2. harjoittaa kasvatus-, koulu­tus-, val­mennus- ja neu­vonta­työ­tä; sekä
3. harjoittaa tiedotus- ja jul­kaisu­toi­mintaa.

3 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmak­sut

Seuran jäsenet ovat joko nuo­risojäseniä, var­sinaisia jäseniä, kannattaja­jäseniä, kun­niajäse­niä tai kun­niapu­heenjoh­ta­jia.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuo­tias yksityinen henki­lö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä vii­sitois­ta (15) vuotta täyttänyt yksityinen hen­ki­lö.

Seuran kannatusjäseneksi voi liit­tyä yksityinen hen­kilö tai oikeus­kelpoi­nen yhteisö.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kut­sua yksityinen henkilö, joka on huomat­tavasti edis­tä­nyt seu­ran tarkoituk­sen to­teuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voi­daan kutsua seuran, Suo­men Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton pii­rijär­jestön toi­minnassa huomat­ta­vasti ansioitu­nut yksityinen hen­ki­lö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuo­risojäseneksi ja kan­na­tus­jäseneksi hyväksymisestä, pääsemisestä ja  kun­niajäseneksi tai kunniapuheen­johta­jaksi kutsumi­sesta päättää seu­ran hallitus.

Seuran jäseneltä perittävän liitty­mismaksun ja vuo­tuisen jä­senmaksun suuruudesta sekä mak­su­ajankohdasta päättää seu­ran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen.

Yhdistyksen  jäsenrekisteriä yhdistyksen  hallituksen niin päättäessä ylläpitää Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry.

4 § Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen                                            

Jäsen voi erota seurasta ilmoit­ta­malla siitä kirjal­lises­ti seu­ran hallitukselle  tai sen puheenjoh­tajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan seuran ko­kouksessa pöy­tä­kirjaan merkittä­väksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

1) jos jäsen on jättänyt täyttä­mättä ne vel­voituk­set, joihin hän seuraan liit­tyessään si­toutui   tai
2) jos jäsen on menette­lyllään seuras­sa tai sen ulkopuo­lella huo­matta­vasti vahingoit­tanut seuraa taikka
3) jos jäsen ei enää täytä lais­sa tai näissä säännöissä mai­nittuja jä­senyy­den ehtoja.

 Jäsenen voi hallitus katsoa eronneen seu­rasta, jos jäsen ei ole mak­sanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen eräänty­misestä.

Jäsenen erottamisesta päättää seu­ran kokous. Jäsenel­le on va­rattava ti­laisuus selityksen an­tamiseen ennen erotta­mis­pää­tök­sen tekemistä, paitsi jos erot­tamisen syynä on jäsen­maksun mak­samatta jättäminen.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä. Vastaava päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen hallituksilla, joiden jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa.

5 § Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seu­ran kokous. Toi­meen­paneva­na eli­menä on seuran hallitus.

6 § Seuran sääntömääräiset kokoukset               

Seuran kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syys­kokous loka-joulukuussa hallituksen tar­kemmin mää­rää­mänä ajankohta­na.

Kevätkokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­henkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3) esitetään hallituksen ker­tomus seu­ran toi­min­nasta edelli­seltä kalente­rivuodelta;
4) päätetään tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä;

5) päätetään seuran koollekutsumista­vasta seuran sääntö­jen 9 §:n edel­lyttämäl­lä tavalla; sekä 
6) käsitellään kokouk­selle teh­dyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Syyskokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­hen­kilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3) vahvistetaan toimin­tasuunni­telma ja ta­lousarvio seu­raa­valle vuodelle;
4) vahvistetaan liitty­mismaksun ja jä­sen­maksun suu­ruus sääntöjen 3 $:n mukaisesti

5) vahvistetaan hallituksen ja jaosto­jen jäsen­ten palk­kiot;
6) päätetään hallituksen valittavien määrästä vähintään kolme (3) henkilöä 

7) valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet
8) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö.

9) päätetään hallituksen  avuk­si asetet­tavis­ta ja hallituksen alai­suudessa toimi­vis­ta jaos­toista sekä annetaan hallitukselle  val­tuudet jä­sen­ten va­lit­semi­seen;
10) käsitellään kokouk­selle tehdyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Kokousten käsiteltäväksi tarkoi­tettu esi­tys on jätet­tävä kirjallisena hallitukselle vii­meistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta. Jos esi­tys koskee asiaa, josta lain mu­kaan on mainittava kokous­kutsus­sa, esitys on jä­tet­tävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus  ehtii si­säl­lyt­tää asian ko­kouskut­suun. Tehdyistä esi­tyksistä on seuran hallituksen annet­tava kir­jal­li­nen lau­sunto.

7 § Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pide­tään, kun seuran ko­kous niin päät­tää tai hallitus kat­soo sii­hen olevan aihet­ta.

Ylimääräinen kokous on myös pi­det­tävä, jos vä­hintään yksi kym­menesosa (1/10) seuran äänioi­keute­tuista jä­senistä sitä il­moit­tamaan­sa asiaa varten kir­jallises­ti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipy­mättä vaati­muksen saatu­aan kutsut­tava seuran ylimää­räinen kokous kool­le pidettä­väksi viimeis­tään nel­jän (4) vii­kon kuluessa vaati­muk­sen esittämi­sestä.

8 § Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jä­senellä, joka on maksa­nut ko­kous­ta edeltävän kalenterivuoden jäsen­mak­sunsa, on seuran kokouk­sessa äänioi­keus ja yksi (1) ääni.

Seuran nuoriso- ja kannatusjäse­nel­lä on seuran ko­kouksissa pu­he- ja läs­näolo-oikeus. Kunniajäsenellä sekä kun­niapuheenjoh­tajalla on seu­ran ko­kouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Seuran hallituksen päätöksellä voi etäosallistua seuran kokoukseen ennen kokousta tai kokouksen aikana myös liikenneyhteyden tai  muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta on  mainittava kokouskutsussa.

9 § Kutsu seuran kokoukseen

Hallitksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjallisena, sähköpostitse tai seuran internet-sivuilla.

10 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja vähintään 2 (kaksi) ja enintään 8 (kahdeksan) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on syyskokouksien välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun koollekutsuja katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Seuran päätoiminen työntekijä ei voi olla hallituksen jäsen.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä­nä on hoitaa seu­ran asioi­ta lain ja näiden sääntöjen sekä seuran ko­kouk­sen pää­tös­ten mu­kaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1) edustaa seuraa ja valita seuran edustajat, varaedustajat ja ehdokkaat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
2) johtaa seuran toimin­taa, hoi­taa sen ta­loutta ja omai­suut­ta sekä valvoa seuran sääntö­jen noudat­ta­mista jahallituksen päätösten täytäntöönpanoa.
3) kutsua koolle seuran kokouk­set ja val­mis­tella niissä käsi­teltä­vät asi­at;
4) panna toimeen seuran kokouk­sen pää­tök­set;

5) päättää  yhdistyksen jäsenten ottamisesta.

6)Pitää luetteloa seu­ran jä­senistä;
7) laatia ehdotus toi­mintakerto­muksek­si, tilinpää­töksek­si, toimintasuun­nitel­mak­si ja talousar­vioksi;
8) valita tarvittaessa jäsenet syysko­kouk­sen aset­tamiin jaos­toihin; sekä
9) ottaa ja erottaa seuran toimihen­ki­löt ja pal­katut työnte­kijät.

12 § Jaostojen tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja hallituksen hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

13 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen pu­heen­joh­ta­ja, va­rapuheen­johtaja, sihteeri ja ta­loudenhoitaja, kaksi aina yhdessä. Hallitus voi määrätä hallituksen jäse­nen tai seuran toimi­henkilön kir­joittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jon­kun toisen nimen­kirjoit­tajan kans­sa.

14 § Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat

Seuralla on vähintään  yksi (1) tai enintään kaksi (2) tilintar­kas­taja/toiminnantarkastaja   ja yksi (1) tai enintään kaksi (2) varatilintarkastaja/vara­toiminnantar­kasta­ja, jotka valitaan syysko­kouk­ses­sa yhdeksi (1) vuo­dek­si kerral­laan.

15 § Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on kalenteri­vuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tar­peel­liset asiakir­jat on jä­tettä­vä tilin/toiminnan­tarkastajille viimeis­tään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnan­tar­kastajien on annettava hallitukselle  kirjalli­nen lausun­tonsa vii­meistään kaksi viik­koa en­nen kevätkokous­ta.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdo­tus sääntöjen muuttamisesta hyväksy­tään, jos sitä kannattaa vähin­tään kolme nel­jäsosaa (3/4) ää­nestyk­ses­sä anne­tuista äänistä.

Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava  Suomen Työvä­en Urhei­lu­liit­to TUL ry:n hallitukselle.

17 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seu­ran kokous. Ehdo­tus seuran pur­kamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kah­dessa peräkkäisessä seu­ran ko­kouksessa, joiden välinen aika on vähintään nel­jä (4) viik­koa.      Seuran purkaminen edellyttää, että kummassakin kokouksessa purkamista kannattaa  kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 

Jos seura purkautuu, lak­kaute­taan tai toiminta päätetään yhdistää toiseen seuraan, sen jäljellä jääneet varat luovutetaan seuran toimintaa jatkavalle seuralle, mikäli se on Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseura. Muussa tapauksessa varat luovutetaan joko sille, Suomen Työväen Urheilu­liit­to TUL ry:n piirijärjestölle. jonka toiminta-alueella seuran kotipaikka on, tai Suomen Työväen Urheilu­liit­to TUL ry:lle

18 § Eroaminen liitosta ja piirijärjes­töstä

Seuran eroamisesta Suomen Työvä­en Urheiluliitto TUL ry:­stä tai sen piirijärjestöstä päättää seu­ran ko­kous. Ehdo­tus eroami­ses­ta hyväk­sy­tään, jos sitä kan­nattaa kahdessa (2) peräkkäisessä seuran ko­kouk­ses­sa, joiden vä­li­nen aika on vähintään neljä (4) viik­koa. Eroaminen edellyttää, että kum­massakin kokouksessa eroamista kannattaa kol­me nel­jäsosaa (3/4) äänestyksessä an­ne­tuista äänistä.

Eroamisesta on ilmoitettava asian­mukaisesti lii­tolle ja pii­ri­järjes­tölle.

19 § Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä sään­nöissä ei ole mää­räyksiä, nou­date­taan yh­distyksiä koskevaan lain­säädäntöön si­sälty­viä sään­nök­siä. 

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

 

 

Voimassa olevat säännöt

 

MEHU säännöt

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsu­taan seuraksi, nimi on Merihaan Urheilijat MEHU ry.

Seuran kotipaikka on Helsinki.

2 § Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen Ur­hei­luliitto TUL ry:n ja lii­ton asian­omaisen piirijärjestön jä­senseura­na.

Seuran tarkoituksena on:

1) edistää urheilun  ja erilais­ten lii­kunta­muotojen har­ras­tus­ta sekä ter­vei­tä elämän­tapoja;
2) kehittää kulttuuri- ja nuo­risotyö­tä;
3) edistää tasa-arvoa ja kan­sainvälis­tä yh­teistoi­mintaa; sekä
4) toimia puhtaan luon­non ja ympäris­tön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seu­ra:

1) järjestää urheilu- ja liikun­tati­lai­suuksia sekä kil­pailu­ja ja muita vas­taavia kult­tuuritapahtu­mia;
2) harjoittaa kasvatus-, koulu­tus-, val­mennus- ja neu­vonta­työ­tä; sekä
3) harjoittaa tiedotus- ja jul­kaisu­toi­mintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1) järjestää juhla- ja huvitilaisuuk­sia;
2) harjoittaa kustannus-, pai­kallisra­dio- ja tele­visio­toi­min­taa;
3) ylläpitää majoitus- ja ravitsemus­lii­kettä sekä har­joittaa kios­ki- ja bin­gotoimin­taa;  
4) järjestää arpajaisia ja ylei­siä va­rainke­räyksiä; sekä
5) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Seura voi omistaa toimintaansa var­ten tarpeel­lista ir­tainta ja kiin­teää omaisuutta.

Seuran tarkoituksena ei ole voi­ton tai muun ta­loudel­lisen an­si­on hank­kiminen siihen osallisil­le eikä sen toiminta saa muu­toinkaan muodostua pääasiassa ta­lou­delliseksi.

Tarvittaessa seura hankkii toi­min­nalleen asian­omaisen vi­ran­omaisen luvan.

3 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmak­sut

Seuran jäsenet ovat joko nuo­risojäseniä, var­sinaisia jäseniä, kannattaja­jäseniä, kun­niajäse­niä tai kun­niapu­heenjoh­ta­jia.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuo­tias yksityinen henki­lö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä vii­sitois­ta (15) vuotta täyttänyt yksityinen hen­ki­lö.

Seuran kannatusjäseneksi voi liit­tyä yksityinen hen­kilö tai oikeus­kelpoi­nen yhteisö.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kut­sua vähintään 50 vuotta täyt­tänyt yksityinen henkilö, joka on huomat­tavasti edis­tä­nyt seu­ran tarkoituk­sen to­teuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voi­daan kutsua seuran, Suo­men Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton pii­rijär­jestön toi­minnassa huomat­ta­vasti ansioitu­nut yksityinen hen­ki­lö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuo­risojäseneksi ja kan­na­tus­jäseneksi hyväksymisestä,       kun­niajäseneksi tai kunniapuheen­johta­jaksi kutsumi­sesta päättää seu­ran johtokun­ta.

Seuran jäseneltä perittävän liitty­mismaksun ja vuo­tuisen jä­senmaksun suuruudesta sekä mak­su­ajankohdasta päättää seu­ran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liit­tymis- tai jäsen­mak­sua.

Seuran johtokunta voi va­pauttaa varus­mies- tai sivii­lipal­ve­luksessa olevan taikka päätoimi­sen opiskeli­jan tai jon­kun muun vastaa­van syyn omaavan määräaikai­ses­ti jä­senmaksun mak­samises­ta.

4 § Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen                                             Jäsen voi erota seurasta ilmoit­ta­malla siitä kirjal­lises­ti seu­ran johtokunnalle tai sen puheenjoh­tajalle taikka ilmoitta­mal­la siitä seuran ko­kouksessa pöy­tä­kirjaan merkittä­väksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

1) jos jäsen on jättänyt täyttä­mättä ne vel­voituk­set, joihin hän seuraan liit­tyessään si­toutui   tai
2) jos jäsen on menette­lyllään seuras­sa tai sen ulkopuo­lella huo­matta­vasti vahingoit­tanut seuraa taikka
3) jos jäsen ei enää täytä lais­sa tai näissä säännöissä mai­nittuja jä­senyy­den ehtoja.

 Jäsenen voidaan katsoa eronneen seu­rasta, jos jäsen ei ole mak­sanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen eräänty­misestä.

Jäsenen erottamisesta päättää seu­ran kokous. Jäsenel­le on va­rattava ti­laisuus selityksen an­tamiseen ennen erotta­mis­pää­tök­sen tekemistä, paitsi jos erot­tamisen syynä on jäsen­maksun mak­samatta jättäminen.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä. Vastaava päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen hallituksilla, joiden jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa.

5 § Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seu­ran kokous. Toi­meen­paneva­na eli­menä on seuran johto­kunta.

 

6 § Seuran sääntömääräiset kokoukset               

Seuran vuosikokous pidetään maa­lis­kuun aikana ja syys­kokous loka- tai marras­kuussa johtokun­nan tar­kemmin mää­rää­mänä ajankohta­na.

Vuosikokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­henkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3) esitetään johto­kunnan ker­tomus seu­ran toi­min­nasta edelli­seltä kalente­rivuodelta;
4) esitetään tilinpäätös edelli­seltä ka­lente­rivuo­delta ja toiminnantarkastajien lausun­to;
5) päätetään tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä;
6) valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokouk­siin;
7) käsitellään seuran aloitteet ja esi­tyk­set eri järjes­töille ja yh­teisöil­le;
8) päätetään seuran koollekutsumista­vasta seuran sääntö­jen 9 §:n edel­lyttämäl­lä tavalla; sekä 
9) käsitellään kokouk­selle teh­dyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Syyskokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­hen­kilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3) vahvistetaan toimin­tasuunni­telma ja ta­lousarvio seu­raa­valle vuodelle;
4) vahvistetaan liitty­mismaksun ja jä­sen­maksun suu­ruus ja mak­suajan­kohta seu­raavalle kalenteri­vuo­del­le; 
5) vahvistetaan joh­tokun­nan ja jaosto­jen jäsen­ten palk­kiot;
6) valitaan johtokunnan pu­heenjohta­ja, vara­pu­heen­johta­ja, sih­teeri ja taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jä­senet;
7) valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat
8) päätetään johto­kunnan avuk­si asetet­tavis­ta ja johtokunnan alai­suudessa toimi­vis­ta jaos­toista sekä vali­taan nii­den jä­senet tai annetaan johtokunnalle val­tuudet jä­sen­ten va­lit­semi­seen;
9) valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokouk­siin; sekä 
10) käsitellään kokouk­selle tehdyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Vuosi- tai syyskokouksen käsi­teltä­väksi tarkoi­tettu esi­tys on jätet­tävä kirjallisena johtokunnalle vii­meistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta. Jos esi­tys koskee asiaa, josta lain mu­kaan on mainittava kokous­kutsus­sa, esitys on jä­tet­tävä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että johto­kunta ehtii si­säl­lyt­tää asian ko­kouskut­suun. Vuo­si- tai syyskokouk­selle tehdyistä esi­tyksistä on seuran johtokunnan annet­tava kir­jal­li­nen lau­sunto.

7 § Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pide­tään, kun seuran ko­kous niin päät­tää tai johtokunta kat­soo sii­hen olevan aihet­ta.

Ylimääräinen kokous on myös pi­det­tävä, jos vä­hintään yksi kym­menesosa (1/10) seuran äänioi­keute­tuista jä­senistä sitä il­moit­tamaan­sa asiaa varten kir­jallises­ti joh­t­okun­na­lta vaatii. Johtokunnan on viipy­mättä vaati­muksen saatu­aan kutsut­tava seuran ylimää­räinen kokous kool­le pidettä­väksi viimeis­tään nel­jän (4) vii­kon kuluessa vaati­muk­sen esittämi­sestä.

8 § Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jä­senellä, joka on maksa­nut ko­kous­ta edeltävän kalenterivuoden jäsen­mak­sunsa, on seuran kokouk­sessa äänioi­keus ja yksi (1) ääni.

Seuran nuoriso- ja kannatusjäse­nel­lä on seuran ko­kouksissa pu­he- ja läs­näolo-oikeus, mutta ei oikeutta ot­taa osaa ää­nes­tyk­siin. 

Kunniajäsenellä sekä kun­niapuheenjoh­tajalla on seu­ran ko­kouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. He voivat ot­taa osaa äänestyksiin vain, jos heillä oli äänioikeus en­nen kun­niajäseneksi taikka -puheen­joh­tajaksi kutsumista.

9 § Kutsu seuran kokoukseen

Johtokunnan on toi­mi­tet­tava kutsu seuran ko­kouk­seen vii­meis­tään kahdeksan (8) päivää ennen ko­kousta seuraavasti;
Kokouskutsu laitetaan seuran nettisivuille ja kutsu lähetetään sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille
sähköpostilla ja niille joilla ei ole sähköpostia kutsu vuosikokoukseen ja syyskokoukseen lähetetään ns. Mehukirjeen ja jäsenmaksulaskun yhteydessä keväällä.

10 § Johtokunta

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, vara­pu­heen­joh­ta­ja, sihtee­ri, taloudenhoitaja ja 3 - 7 muuta jäsentä, jotka kaik­ki vali­taan seu­ran syysko­kouk­sessa kalen­terivuo­deksi ker­ral­laan. Johtokunnan jäsenenä ei voi olla seuran pää­toimi­nen työn­teki­jä.

Johtokunnan kokouk­sen kutsuu koolle sen pu­heen­joh­taja tai hänen estyneenä olles­saan varapu­heenjohtaja. Johtokun­nan ko­kous on pää­tösval­tainen, kun pu­heenjoh­ta­ja tai vara­puheenjoh­taja ja vähin­tään puolet (1/2) johtokunnan muista jäsenis­tä on saapu­villa.

Johtokunnan päätök­seksi tulee mieli­pide, jota on kannatta­nut vähintään puolet (1/2) äänes­tyk­sessä anne­tuista äänistä. Jos äänet me­ne­vät ta­san, päätökseksi tu­lee mieli­pi­de, jota kokouk­sen puheen­johtaja ilmoittaa kannatta­vansa. Vaa­leis­sa tasatulos ratkais­taan kuitenkin ar­val­la.

11 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävä­nä on hoitaa seu­ran asioi­ta lain ja näiden sääntöjen sekä seuran ko­kouk­sen pää­tös­ten mu­kaan.

Erityisesti johto­kunnan tehtävänä on:

1) edustaa seuraa;
2) johtaa seuran toimin­taa, hoi­taa sen ta­loutta ja omai­suut­ta sekä valvoa seuran sääntö­jen noudat­ta­mista;
3) kutsua koolle seuran kokouk­set ja val­mis­tella niissä käsi­teltä­vät asi­at;
4) panna toimeen seuran kokouk­sen pää­tök­set;
5) pitää luetteloa seu­ran jä­senistä;
6) laatia ehdotus toi­mintakerto­muksek­si, tilinpää­töksek­si, toimintasuun­nitel­mak­si ja talousar­vioksi;
7) valita tarvittaessa jäsenet vuosi­ko­kouk­sen aset­tamiin jaos­toihin; sekä
8) ottaa ja vapauttaa seuran toimihen­ki­löt ja pal­katut työnte­kijät.

12 § Jaostojen tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja johtokunnan hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

13 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan pu­heen­joh­ta­ja, va­rapuheen­johtaja, sihteeri ja ta­loudenhoitaja, kaksi aina yhdessä. Johtokunta voi määrätä joh­tokun­nan jäse­nen tai seuran toimi­henkilön kir­joittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jon­kun toisen nimen­kirjoit­tajan kans­sa.

14 § Tilintarkastajat

Seuralla on kaksi (2) toiminnantar­kas­tajaa ja kaksi vara­toiminnantar­kasta­jaa, jotka kaikki valitaan syysko­kouk­ses­sa kalente­rivuo­dek­si kerral­laan.

15 § Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenteri­vuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tar­peel­liset asiakir­jat on jä­tettä­vä toiminnan­tarkastajille viimeis­tään kolme (3) viikkoa ennen vuo­sikokousta. Toiminnan­tar­kastajien on annettava joh­tokun­nalle kirjalli­nen lausun­tonsa vii­meistään kaksi viik­koa en­nen vuosikokous­ta.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdo­tus sääntöjen muuttamisesta hyväksy­tään, jos sitä kannattaa vähin­tään kolme nel­jäsosaa (3/4) ää­nestyk­ses­sä anne­tuista äänistä.

Sääntöjen muuttamiselle on saa­tava Suomen Työvä­en Urhei­lu­liit­to TUL ry:n hallituksen hyväksy­mi­nen.

 

17 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seu­ran kokous. Ehdo­tus seuran pur­kamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kah­dessa seu­ran ko­kouksessa, joiden välinen aika on vähintään nel­jä (4) viik­koa, kummassakin vähintään kol­me nel­jäsosaa (3/4) ää­nestykses­sä an­ne­tuista ää­nistä.

Jos seura purkautuu tai lak­kaute­taan, sen jäl­jelle jää­neet varat luovutetaan Suomen Työväen Urheilu­liit­to TUL ry:lle.

18 § Eroaminen liitosta ja piirijärjes­töstä

Seuran eroamisesta Suomen Työvä­en Urheiluliitto TUL ry:­stä tai sen piirijärjestöstä päättää seu­ran ko­kous. Ehdo­tus eroami­ses­ta hyväk­sy­tään, jos sitä kan­nattaa kahdessa (2) seuran ko­kouk­ses­sa, joiden vä­li­nen aika on vähintään neljä (4) viik­koa, kum­massakin vähintään kol­me nel­jäsosaa (3/4) äänestyksessä an­ne­tuista äänistä.

Eroamisesta on ilmoitettava asian­mukaisesti lii­tolle ja pii­ri­järjes­tölle.

19 § Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä sään­nöissä ei ole mää­räyksiä, nou­date­taan yh­distyksiä koskevaan lain­säädäntöön si­sälty­viä sään­nök­siä.