MEHUn syyskokous 21.11.2023 klo 17.00 Juttutuvassa

4.11.2023

Hyvä MEHUn jäsen, kutsu syyskokoukseen!


MEHUn syyskokous pidetään tiistaina 21.11.23

alkaen klo 17.00.

Paikka Juttutuvan tupa-kabinetti,  Säästöpankinranta 6, Helsinki.

Kokouksen aikana tarjotaan Mehutuoppi.
Kokouksen jälkeen ruokatarjoilu.


HUOM!
Ruokailun vuoksi toivotaan ilmoittautumista viimeistään

ma 13.11.23 ja etusivulla on linkki ilmoittautumiseen. 

Ilmoita samalla myös mahdolliset ruokarajoitteet.TERVETULOA!

 

Syyskokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­hen­kilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3) vahvistetaan toimin­tasuunni­telma ja ta­lousarvio seu­raa­valle vuodelle;
4) vahvistetaan liitty­mismaksun ja jä­sen­maksun suu­ruus sääntöjen 3 $:n mukaisesti

5) vahvistetaan hallituksen ja jaosto­jen jäsen­ten palk­kiot;
6) päätetään hallituksen valittavien määrästä vähintään (3) kolme ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä. 

7) valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut varsinaiset jäsenet
8) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö.

9) päätetään hallituksen  avuk­si asetet­tavis­ta ja hallituksen alai­suudessa toimi­vis­ta jaos­toista sekä annetaan hallitukselle  val­tuudet jä­sen­ten va­lit­semi­seen;
10) käsitellään kokouk­selle tehdyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Kokousten käsiteltäväksi tarkoi­tettu esi­tys on jätet­tävä kirjallisena hallitukselle vii­meistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta. Jos esi­tys koskee asiaa, josta lain mu­kaan on mainittava kokous­kutsus­sa, esitys on jä­tet­tävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus  ehtii si­säl­lyt­tää asian ko­kouskut­suun. Tehdyistä esi­tyksistä on seuran hallituksen annet­tava kir­jal­li­nen lau­sunto.