MEHUn kevätkokous la 25.5.2024 Mehun majalla Mustikkamaalla

8.5.2024

Tervetuloa MEHUn kevätkokoukseen MEHUn majalle Mustikkamaalle

la 25.5.2024 alkaen klo 13.00.

Kokouksen aikana nautimme "MEHU-tuopin".

Kokouksen jälkeen  nautimme  grillin antimista tai jotain pientä suolaista ja makeaa.

Tarjoilun vuoksi toivotaan ilmoittautumista viimeistään ti 21.5.2024.

Ilmoittautumislinkki Mehun sivuilla.

 

TERVETULOA!

 

Kevätkokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­henkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3) esitetään hallituksen ker­tomus seu­ran toi­min­nasta edelli­seltä kalente­rivuodelta;
4) päätetään tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä;

5) päätetään seuran koollekutsumista­vasta seuran sääntö­jen 9 §:n edel­lyttämäl­lä tavalla; sekä 
6) käsitellään kokouk­selle teh­dyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Kokousten käsiteltäväksi tarkoi­tettu esi­tys on jätet­tävä kirjallisena hallitukselle vii­meistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta. Jos esi­tys koskee asiaa, josta lain mu­kaan on mainittava kokous­kutsus­sa, esitys on jä­tet­tävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus  ehtii si­säl­lyt­tää asian ko­kouskut­suun. Tehdyistä esi­tyksistä on seuran hallituksen annet­tava kir­jal­li­nen lau­sunto.